Raad van State :Arresten " Notaris "

jeudi 20 septembre 2007

ARRESTEN RAAD VAN STATE " NOTARIS "

+ ? = RECHTSPRAAK : ZOEKFORMULIER :
http://www.raadvst-consetat.be/?page=caselaw&lang=nl

1) Rubriek : " Notarissen "
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=caselaw_analyse_nl8
Tot +- 22 September 2007
Notarissen - Bevoegdheid Raad van State
Statuut - Vaststelling, wijziging, aanvulling
Recht op benoeming Organisatie
Taalverhouding standplaatsen

118732
157858
157859
157860

Rechten, Plichten en onverenigbaarheden 170882
Aanwerving 82916
Benoemingsvoorwaarden
Vacantverklaring
Kandidaatstelling
Wervingsexamen
Wervingscollege
Vergelijking van aanspraken
82916
84650
86405
126152
127035
133219
152176
166315
167196
Voordracht
Adviescomité
126821
163020
Benoeming 82916
163020
Stage
Tucht
Bewijs van de feiten
Recht van toezicht
Tuchtstraffen
Bevoegdheid
Tuchtprocedure
Beroep bij de Raad van State
91130
163020
164645
Schorsing 84596
MTHEN 84650
86405
170882
UDN 84650
86405
Vernietiging 170882
Belang 84692
84693
118732
127911
148756
152176
164645

2 )
...Arresten +- 2005 +-2007

Arrest. 163020 van 02/10/2006, Rolnummer A. 173.078/IX-5315
...van 22 maart 2006 van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat waarbij geen kandidaat wordt gerangschikt voor het ambt van notaris- titularis voor de standplaats te Wakken; Gezien het gelijktijdig ingediende ...september 2005 wordt de vacature bekendgemaakt voor een plaats van notaris ter standplaats Dentergem (Wakken). Deze plaats is vacant ten gevolge van het bereiken van de leeftijdsgrens door de uittredende notaris, de heer Paul DE SPLENTER. De standplaats was voordien reeds...

Arrest. 166315 van 27/12/2006, Rolnummer A. 179.090/IX-5501
...Mevr. VANDEMAELE Martine Magdalena Annie, licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, wordt benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, met standplaats te Dentergem (Wakken) ...bijlagen die bij de kandidatuur voor een benoeming tot kandidaat-notaris en bij de kandidatuur voor een benoeming tot notaris dienen te worden gevoegd; Gelet op het koninklijk besluit van ...

Arrest. 167196 van 29/01/2007, Rolnummer A. 150.334/IX-4478
...van 28 januari 2004 waarbij Peter CALLIAUW wordt benoemd tot notaris ter standplaats Gent, ter vervanging van Bernard CRUYT, ontslagnemer, en ...als zou het zeer gunstig advies van de kamer van notarissen met betrekking tot verzoeker zijn grondslag vinden in de beoordeling ...

Arrest. 170882 van 07/05/2007, Rolnummer A. 180.453/IX-5555
...op zijn verzoek om met ingang van zijn ontslag als notaris, dit is bij de eedaflegging van zijn opvolger, de eretitel ...Over de gegevens van de zaak 1. De verzoeker was notaris met standplaats te Torhout. Bij schrijven van 3 augustus 2005 ...

Arrest. 164645 van 13/11/2006, Rolnummer A. 174.219/IX-5353
...tot vacantverklaring en oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming tot notaris met standplaats te Dentergem (Wakken), zoals gepubli- ceerd in het ...2. De impliciete weigeringsbeslissing om verzoekende partij te benoemen tot notaris-titularis.” ; Gezien het gelijktijdig ingediende verzoekschrift, waarbij dezelfde verzoekende partij ...

Arrest. 170303 van 23/04/2007, Rolnummer A. 174.219/IX-5353
...tot vacantverklaring en oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming tot notaris met standplaats te Dentergem (Wakken), zoals gepubliceerd in het Belgisch ... 2. De impliciete weigeringsbeslissing om verzoekende partij te benoemen tot notaris-titularis”; Gelet op het arrest nr. 164.645 ...

Arrest. 166405 van 08/01/2007, Rolnummer A. 133.138/X-11.302
...op 27 februari 2002, een onderhoud is geweest tussen de notaris van de tussenkomende partij en de afdeling Wegen en Verkeer, ...afdeling Wegen en Verkeer op 5 maart 2002 aan de notaris heeft laten weten dat de vier percelen waarop de aanvraag ...

Arrest. 169069 van 19/03/2007, Rolnummer A. 173.755/IX-5346
...2005 houdende het ontslag uit zijn ambt van verzoeker als notaris ter standplaats Oostende, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 ...

Arrest. 163636 van 16/10/2006, Rolnummer A. 173.755/IX-5346
...2005 houdende het ontslag uit zijn ambt van verzoeker als notaris ter standplaats Oostende, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 ...

Arrest. 165784 van 12/12/2006, Rolnummer A. 126.710/IX-3491
...in 1995 het diploma heeft behaald van licentiaat in het notariaat en dit op voldoende wijze; Gezien de positieve referenties; Gezien ...op 28 september 1995 het diploma van licentiaat in het notariaat; Overwegende dat hij zijn stage van 6 februari 1996 tot...

Arrest. 160530 van 26/06/2006, Rolnummer A. 150.768/X-11.842
...vergunning werd verleend voor het uitbreiden van een woning met notariaat op een perceel gelegen te Retie, Molsebaan 54, kadastraal bekend

Arrest. 165760 van 11/12/2006, Rolnummer A. 173.353/X-12.846
...consorten; dat de splitsingsakte op 11 april 2005 voor een notaris verleden is; dat mevrouw Slabbynck door de operatie van opsplitsing ....

Arrest. 164150 van 26/10/2006, Rolnummer A. 177.668/VII-36.657
...voor het publiek opengestel- de apotheken) hij twee attesten van notaris HIMPE bijvoegde waarin respectievelijk wordt gesteld dat hij gelast is ...

Arrest. 164111 van 26/10/2006, Rolnummer A. 89.196/VII-20.407
...het terrein werd de verzoekende partij echter noch door de notaris, noch door Openbare Werken ingelicht van het feit dat er ...

Arrest. 172776 van 26/06/2007, Rolnummer A. 177.570/X-13.047
...Westerlo. Bij notariële akte van 28 november 2001 - verleden voor notaris F. HERINCKX te Brussel hebben de vennootschappen ELECTIMMO, FINIMCO en ...

Arrest. 171260 van 15/05/2007, Rolnummer A. 73.424/X-7256
...het stedenbouwdecreet ‘Inlichtingen te verstrekken door de openbare besturen en notarissen’ bepaalt artikel 63, § 1 van dit decreet dat de in ...

Arrest. 169264 van 22/03/2007, Rolnummer A. 111.850/XII-4685
...pas op 25 juni 2001 bij authentieke akte voor de notaris werd verleden. De verzoekende partij repliceert dat de statuten reeds ...

Arrest. 167790 van 14/02/2007, Rolnummer A. 76.452/X-7878
...en dit bij brief van 11 september 1996 gericht aan notaris BRUSSELMANS Aangezien er echter enkel onderhouds- en instandhoudingswerken ...

Arrest. 167199 van 29/01/2007, Rolnummer A. 130.747/IX-3648
...ofschoon zij eveneens aan fiscale dienstverlening doen zoals advocaten en notarissen, en in het bijzonder de bedrijfsrevisoren, de titel van belastingconsulent ....

Arrest. 172403 van 19/06/2007, Rolnummer A. 181.096/X-13.190
...het algemeen rechtsbeginsel ‘patere legem quam ipse fecisti’. Zijnerzijds vraagt notaris Lambrecht hem ‘zwart op wit’ te bevestigen of het project ...

Arrest. 164109 van 26/10/2006, Rolnummer A. 174.321/VII-36.449
...afschrift van de statuten van INPE FARMA bvba met attestatie notaris Van Den Bosch Christian 8. stuk 8: afschrift van de ...

Arrest. 166913 van 18/01/2007, Rolnummer A. 102.205/VII-23.215
...aanverwanten tot en met de tweede graad; (...) 3 / als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de gemeente ...

_____________________________________________________________________________
FR : 14 arresten : http://conseildetatnotaires.blogspot.com/
______________________________________________________________________________
Start " Raadvanstate " : 20 September 2007
Bezoekers
un compteur pour votre site